page-header
PSL

VERGİ

 • VERGİ HİZMETLERİ

  Günümüz işletmelerinin en önemli gider kalemlerini şirketin faaliyetlerine ilişkin maliyetler oluşturmaktadır. Bu maliyetler işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için zorunlu giderlerdir. Bu giderlerin hemen peşinden, kamu idaresinin işletmelerden talep ettiği Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler gelmektedir. İşletmeler her zaman maliyetlerine düşürme yönünde hareket eder. Bu nedenle ticari ilişkilerini buna göre düzenler ancak Vergi ve SGK konuları ticari bilgiden ziyade ayrı bir ihtisas ve mevzuat bilgisi gerektirmektedir. Dolayısıyla bu maliyetleri düşürmek isterken istenmeyen hatalar nedeniyle çok yüksek tutarda cezalara maruz kalabilmektedir.

  PSL Danışmanlık olarak geçmiş deneyimlerimizden hareketle vereceğimiz hizmet çerçevesinde özetle işletmelerin genel maliyetlerini azaltmaya dönük çalışmalar yapmak, işletmelerin idari para cezalarına maruz kalmaması için önlemler almak ve bakanlık ilgili birimlerinin denetimlerinde işletmelere tavsiyelerde bulunup tüm mevzuatlara uygun şekilde yönlendirerek bu alanda var olan boşluğu profesyonel bir bakış açısıyla doldurmayı hedeflenmekteyiz.

  Bu doğrultuda PSL Danışmanlık profesyonel ve uzman ekibi ile tarafınıza Vergi Danışmanlığı alanında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • VERGİ REVİZYONU ve RİSK TESPİTİ

  Vergi denetimi yapmak suretiyle şirketinizin vergisel olarak tüm kayıtları incelenerek, hesaplarınızın muhasebe uygulamaları genel tebliğine ve vergi mevzuatına uygunluğu araştırılır, hesaplarınızın olası bir vergi incelemesinde karşılaşabileceğiniz ve tenkit edilebilecek hususlar yönünden kontrolü yapılır, muhtemel vergi tasarruflarınız ve potansiyel vergi riskleriniz raporlanmak suretiyle sizlere bildirilir. Çalışma sistemimiz hakkında sizlere bilgi verdikten sonra muhasebe sisteminiz, beyanname ve bildirimleriniz üzerinde 10 gün içinde sonuçlandıracağımız değerlendirme ile adeta vergi ve muhasebe sisteminize bir check-up yaparak potansiyel vergi risklerinizi ve potansiyel vergi tasarruflarınızı sizlere bir rapor halinde sunuyoruz. Bu çalışma sonrasında dilerseniz yıllık bir danışmanlık planı veya talebiniz üzerine belirli konular üzerinde çalışma yapmak üzere sizlerle anlaşma yapıyoruz.

 • MEVZUAT UYUM HİZMETİ

  Bilanço, mizan ve beyannameleriniz ile hesaplarınız denetlenerek mevcut vergi yasaları, güncel tebliğ, özelge ve sirkülerler kapsamında hatalı olan uygulamalarınız tespit edilerek mevzuata uygun hale getirilir ve vergi riskiniz azaltılır. Yine bu kapsamda vergi kanunlarında lehinize olan ve size vergi tasarrufu sağlatacak uygulamalar, uzman kadrolarımızca vergi kanunlarındaki alternatif uygulamalar değerlendirilerek sizlere tavsiye ve önerilerde bulunulur.

 • VERGİ PLANLAMASI

  İyi bir müşavir az vergi ödeten değil kanunlardaki tüm avantajları kullandırandır. Türk vergi sisteminde tanınan haklardan ve kolaylıklardan kimi zaman bilgi eksikliğinden, kimi zaman zamanında müdahale edilemediğinden mükellefler tarafından yararlanılamamaktadır. Ekibimiz de bu kapsamda vergi kanunlarında yer alan avantajları(istisna,muafiyet,indirim ve teşvikler) sizin uygulamalarınız kapsamında detaylı bir şekilde tüm süreçleri kapsayacak şekilde size rapor ederek, vergi yükünüzü minimuma indirmeye çalışmaktadır.

 • YMM TASDİK HİZMETLERİ

  Yeminli mali müşavirlik mevzuatına göre yeminli mali müşavirler (YMM), gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik eder. Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ile belgelerin ibraz edileceği yerler esas alınarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. YMM’ler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir.

  Müşterilerimize sunduğumuz üst düzey yeminli mali müşavirlik hizmetlerimiz:

  • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki
  • Mali Tabloların Tasdiki • KDV ve ÖTV İadelerinin Tasdiki
  • Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Tasdiki
  • Yatırım İndirimi Uygulamalarının Tasdiki
  • Sermaye Yedekleri ve İç Kaynaklardan Yapılacak SermayeArtırımının Tasdiki
  • Sermayenin Mevcudiyetinin ve Ödendiğinin Tasdiki
  • Banka Kredilerine İlişkin Mali Raporların Tasdiki
  • Vakıf ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Tasdiki
  • Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki
  • Diğer Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Raporları

 • VERGİ İNCELEME DANIŞMANLIĞI

  Genel itibariyle beyan esasına dayanan vergi sistemimizde, yükümlü beyanlarının doğruluğunun araştırılması, tespiti ve sağlanmasına yönelik olarak, vergi incelemesi yapmaya yetkili kamu denetim elemanları tarafından yürütülen vergi incelemeleri sırasında ve/veya belirtilen incelemeler sonucunda vergi idaresince salınacak her türlü vergiler ve cezalar sebebiyle oluşacak uyuşmazlıkların yasal olarak belirlenmiş idari süreçlerde (tarhiyat öncesi uzlaşma, tarhiyat sonrası uzlaşma gibi) sonuçlandırılması ve bu konuda ihtiyaç duyulacak diğer desteklerin (temsil dahil) verilmesi, bu hizmetlerimizin çerçevesini oluşturmaktadır.

  Bu kapsamda;

  • İnceleme öncesi gözden geçirme ve hazırlık çalışmalarına destek,
  • Vergi incelemeleri ve tutanak düzenlenmesi aşamasında temsil ve/veya danışmanlık,
  • İnceleme sürecinde idari ve hukuki emsal karar ve görüşlerin sağlanması ve sunulması,
  • Vergi ve ceza ihbarnamelerinin değerlendirilmesi; vergi, ceza ve gecikme faizi hesaplamalarının kontrolü,
  • Düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla ilgili olarak, rapor değerlendirme komisyonları nezdinde dinlenme taleplerinde bulunarak, açıklama ve itirazların sunulması,

  Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

 • VERGİ DAVA ve İŞ TAKİBİ

  Mükellefler ile vergi idaresi arasında gerek mükellefiyete ilişkin, gerekse vergi inceleme süreciyle ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıkların idari yollarla (düzeltme, uzlaşma, pişmanlık vb) sonuçlandırılması her zaman mümkün olmamaktadır. Belirtilen uyuşmazlıklarda ve idari mekanizmalardan sonuç alınamayan durumlarda yargısal çözüm yolları devreye girmektedir. Söz konusu anlaşmazlıkların çözümü konusunda vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve danıştay nezdinde yapılacak başvurular ve yargı sürecinin takibi konusunda tüm süreçte uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

 • İZAHAT TALEBİ İŞLEMLERİ

  482 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği ile vergi denetim sürecini hızlandırmak ve vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla izaha davet müessesesi getirilmiştir. İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup, bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumaktadır. Bukapsamda sizlerden vergi idaresinden talep edilecek olan izahat talepleri konusunda vergi kanunlarına ve diğer yasal düzenlemelere hakim olan kadromuz sizlere gerekli desteği sağlayacaktır.

 • YURTİÇİ ve YURTDIŞI ŞİRKET KURULUMU ve TASFİYE İŞLEMLERİ

  Türkiye’de yatırım yapmayı ve faaliyet göstermeyi planlayan yerli ve yabancı ortaklı şirketlere, baştan sona, tam kapsamlı ve detaylı yurtiçi ve yurtdışı Anonim Şirket, Limited Şirket, Yabancı şirketlerin Türkiye Ofisleri, İrtibat Bürosu şirket kurulumu hizmetleri sunmaktayız. Türkiye’de faaliyetlerine devam etmekte olan ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların yurtdışı faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında, vergi planlaması kriterlerimize uygun şekilde belirlenen ülkelerde şirket kurulması hizmetleri sunmak, kurulan şirketlerin işleyişi ve muhasebe düzenlerinin sağlanması ve ortaklık yapısının belirlenmesi hizmetlerini sunmaktayız.

Back to top of page